DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (en endavant el Consorci) s’ha compromès a fer accessibles el seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a www.auditoridigital.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

  • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

– Hi pot haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.

– Existeixen alguns enllaços sense descripció, sense text o sense destí.

– Existeixen imatges sense descripció alternativa o amb poc contrast entre els colors de primer pla i fons.

– Existeixen enllaços amb poc contrast amb el color de fons

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 07/12/2020. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 07/12/2020.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà del correu electrònic comunicacio@auditori.cat, del formulari https://www.auditori.cat/contacte indicant “Accessibilitat web”, per via telefònica 932 47 93 00 o presencialment al Carrer Lepant, 150 de Barcelona (CP 08013).

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, a l’adreça Carrer Lepant, 150 de Barcelona (CP 08013) o per mitjà del formulari que figura a https://www.auditori.cat/contacte indicant “Accessibilitat web”.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, a l’adreça Carrer Lepant, 150 de Barcelona (CP 08013) o per mitjà del formulari que figura a https://www.auditori.cat/contacte indicant “Accessibilitat web”. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses pel Departament de Comunicació i Màrqueting com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu comunicacio@auditori.cat, indicant:

• La URL del contingut

• El vostre nom i correu electrònic

• El format en què necessiteu la informació

Informació complementària

El Consorci treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE – EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat del Consorci complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA.

El web està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d’un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s’han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l’apartat Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.

Recursos que poden ajudar a millorar l’accessibilitat dels continguts des del vostre dispositiu: AbilityNet – My computer my way, Addtional information on how to customise our website appearance