TERMES I CONDICIONS D’ÚS DELS SERVEIS DE L’AUDITORI DIGITAL

1. Objecte

1. Els termes i condicions d’ús següents fan referència als serveis “L’Auditori digital” que ofereix el Consorci de L’Auditori i l’Orquestra per mitjà de www.auditoridigital.cat. La contractació dels serveis comporta l’acceptació d’aquests termes i condicions.

2. El prestador dels serveis és el Consorci de L’Auditori i l’Orquestra, amb NIF Q-5856358-F, domicili al Carrer de Lepant, 150, Barcelona (CP 08013), d’ara endavant “L’Auditori”.

3. Les versions en català, castellà i anglès dels presents termes i condicions d’ús són les úniques vàlides. Poden descarregar-se des d’aquest enllaç.

2. Serveis

1. L’Auditori digital facilita l’accés per mitjà d’Internet a enregistraments de concerts, en dues modalitats: subscripció i no subscripció. En cadascuna de les modalitats es facilita l’accés a transmissions en directe, enregistraments de concerts i materials multimèdia que figuren en els arxius de L’Auditori.

2. L’usuari pot triar entre una gamma de diferents nivells de qualitat de transmissió en funció de la qualitat de connexió a Internet de què disposi.

3. L’usuari no tindrà dret a reclamar la posada a disposició o l’accés a retransmissions que no ofereixi, per iniciativa pròpia, L’Auditori.

4. L’Auditori es reserva el dret d’eliminar determinats continguts de l’oferta de serveis per raons tècniques o legals.

3. Registre

1. L’usuari podrà utilitzar els serveis una vegada registrat. S’hi pot registrar qualsevol persona major d’edat que no estigui incapacitada legalment. El registre es realitza per mitjà del formulari que hi ha a www.auditoridigital.cat.

2. Per registrar-s’hi, l’usuari ha d’aportar les dades imprescindibles que s’indiquen en el formulari. En el cas que l’usuari figurés en els fitxers de L’Auditori com a usuari d’un altre servei, podrà autoritzar el registre mitjançant les dades que constin a L’Auditori.

3. L’usuari assumeix la responsabilitat sobre la veracitat de les dades de registre i l’obligació d’informar immediatament L’Auditori de qualsevol modificació que pateixin.

4. Modalitats

1. Servei de subscripció. Amb el pagament d’una quota mensual, l’usuari obté el dret a visualitzar tots els continguts de la plataforma. El pagament de la subscripció s’efectua mitjançant targeta de crèdit, per avançat. Pot cancel·lar la subscripció en qualsevol moment, accedint a la seva àrea personal i clicant el botó “Cancel·lar subscripció”. amb una antelació mínima de 10 dies prèviament a l’inici d’un nou període mensual.

2. Servei de compra d’accés a concert. L’usuari obté el dret a visualitzar el concert que ha comprat. El pagament s’efectua amb targeta de crèdit per avançat.

5. Contractació

En contractar un servei, l’usuari rebrà un correu electrònic en què es confirmarà la recepció de la comanda. Aquesta confirmació de recepció constitueix l’acceptació de l’oferta contractual i conclou la compra de l’entrada o subscripció.

6. Ús

L’usuari obté el dret d’accedir als serveis per al seu ús personal i en l’àmbit familiar o domèstic. No s’autoritza la posada a disposició d’altres persones per mitjà de cap modalitat o canal.

7. Cancel·lació i dret de desistiment

1. Les persones abonades al servei de subscripció podran cancel·lar-lo en qualsevol moment mitjançant el procediment indicat en l’apartat 4.1 dels presents termes i condicions.

2. En la contractació de qualsevol de les dues modalitats, l’usuari pot exercir el dret de desistiment durant els 14 dies naturals posteriors a la contractació, sempre que no hagi començat a obtenir els serveis contractats. Podrà exercir el desistiment accedint a la seva àrea personal i clicant el botó “Cancel·lar subscripció”.

8. Preus

El preu de la subscripció mensual a tots els continguts del canal és de 7,90 €/mes, impostos inclosos.

El preu del concert individual per visualitzar-lo durant 48 hores és de 3,90 €, impostos inclosos.

9. Pagament

1. L’import de la compra es pagarà per avançat immediatament després d’efectuar la comanda.

2. L’import s’abonarà amb targeta de crèdit. En el cas de la subscripció, el pagament es carrega mensualment.

3. En cas que l’usuari no complís la seva obligació de pagament, L’Auditori podrà bloquejar temporalment l’accés de l’usuari als serveis, sense perjudici de declarar la baixa definitiva de l’usuari de conformitat amb la clàusula 12.

10. Accés a la informació de l’usuari

1. L’usuari podrà accedir a les seves dades de registre. Correspon a l’usuari preservar la confidencialitat dels identificadors que li permeten l’accés als serveis. En queda prohibida la comunicació a terceres persones.

2. En cas de comunicació dels seus identificadors a un tercer, l’usuari seria responsable dels danys i perjudicis causats per aquest ús indegut del seu compte.

3. L’usuari haurà de notificar a L’Auditori qualsevol incident que hagi permès el coneixement dels seus identificadors per part de terceres persones.

11. Garantia

1. L’Auditori no garanteix el funcionament correcte de la connexió a Internet ni el rendiment del dispositiu final utilitzat.

2. L’Auditori solucionarà qualsevol avaria tècnica amb la màxima diligència possible. En el cas que l’avaria sigui imputable a L’Auditori i impedeixi l’accés de l’usuari als serveis, L’Auditori compensarà l’usuari amb una reducció proporcional en les quotes del servei de subscripció o amb la devolució de l’import en el cas de la compra d’un concert si l’usuari no hagués pogut accedir-hi.

12. Baixa d’usuari

1. L’usuari podrà rescindir la seva relació amb L’Auditori en qualsevol moment. La rescissió no comportarà la devolució de les quantitats abonades, ni la cancel·lació dels deutes si fos el cas. La baixa tindrà efectes immediats. En la modalitat de subscripció, l’obtindrà en vèncer el període corresponent.

2. L’Auditori podrà donar de baixa un usuari i suspendre’n la prestació dels serveis en qualsevol moment en el cas que es constatés un ús indegut, il·lícit o contrari als presents termes i condicions per part de l’usuari. La suspensió i baixa no obligarà L’Auditori a retornar les quantitats abonades per l’usuari.

3. La comunicació de la baixa per una de les circumstàncies indicades en el punt anterior s’efectuarà mitjançant correu electrònic.

15. Protecció de dades

Les dades personals dels usuaris seran tractades pel Consorci de L’Auditori i l’Orquestra, en qualitat de responsable del tractament, amb les finalitats de portar un registre de persones registrades a L’Auditori Digital, gestió de venda d’entrades a la plataforma, prestació de serveis, cobrament i enviament d’informació. Les dades seran tractades en compliment de la relació contractual per a la prestació de serveis. No es comunicaran a altres persones. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament o sol·licitud de la limitació del tractament dirigint-se a L’Auditori. Més informació sobre protecció de dades a la política de protecció de dades .

16. Drets d’autor

Els textos, imatges, gràfics i/o vídeos inclosos o posats a disposició a través de www.auditoridigital.cat, la seva presentació gràfica i la base de dades en la qual figuren els concerts estan protegits per drets d’autor. L’usuari del servei obté un dret d’ús limitat al seu àmbit personal, familiar i domèstic, sense capacitat per posar els continguts a disposició de tercers, ni de reproduir-los, distribuir-los o modificar-los.  

17. Modificació dels termes i les condicions

L’Auditori podrà modificar els presents termes i condicions en qualsevol moment. Les modificacions seran vigents a partir de l’hora i data de la publicació. En cap cas no podran perjudicar els drets adquirits pels usuaris.

18. Interpretació i llei aplicable

1. Els presents termes i condicions s’interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles.

2. En el cas que alguna clàusula sigui invàlida, la resta de clàusules continuaran sent vàlides. Per a la resolució de demandes motivades per la prestació dels serveis, els tribunals de la ciutat de Barcelona seran els organismes competents.